Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia z dnia 12 października 2001r., sygn. akt III CZP 57/01, odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie.

Wg deklaracji warsztatów obecnie stosowane technologie napraw pozwalają przywrócić funkcjonalność pojazdu. Nie ma też problemów z przywróceniem wyglądu estetycznego samochodu. Jednak potencjalni nabywcy używanych samochodów, zwłaszcza tych niezbyt starych, chętniej przeglądają oferty sprzedaży samochodów bezwypadkowych. Sprzedaż pojazdu, który był poddany naprawie powypadkowej zwykle wiąże się ustaleniem niższej ceny transakcyjnej.

Tak więc, mimo wykonania prawidłowej naprawy, może dojść do spadku wartości rynkowej pojazdu. Należy zauważyć, iż zmniejszenie wartości pojazdu jest szkodą rzeczywistą, a nie powstającą dopiero w momencie sprzedaży pojazdu. Strata ta podlega wyrównaniu przez ubezpieczyciela sprawcy szkody, odszkodowanie nie może być bowiem niższe od szkody poniesionej przez poszkodowanego.

W celu ustalenia czy wskutek szkody doszło do utraty wartości pojazdu, a jeżeli doszło to  w jakiej wysokości, wskazane byłoby zasięgnięcie opinii rzeczoznawcy z tej dziedziny. Na podstawie ogólnie dostępnej wiedzy można ustalić podstawowe kryteria powodujące wystąpienie utraty wartości rynkowej pojazdu w związku ze szkodą.

Przypomnijmy, iż omawiany problem dotyczy utraty wartości pojazdu mimo wykonania naprawy powypadkowej pojazdu zgodnie z zasadami technologii napraw powypadkowych. Utrata wartości występuje w sytuacji, gdy pojazd uległ pierwszemu uszkodzeniu kolizyjnemu. Równocześnie rozmiar uszkodzeń jest taki, że naprawa pojazdu jest technicznie możliwa i ekonomicznie uzasadniona. To znaczy, że wyspecjalizowany serwis przy zastosowaniu nowych, oryginalnych części zamiennych naprawi samochód. Natomiast koszty tej naprawy nie będę przekraczały wartości pojazdu przed uszkodzeniem.

Dodać należy, iż w szczególnych przypadkach możliwe jest wystąpienie ubytku rynkowej wartości przy drugim uszkodzeniu kolizyjnym samochodu.

Utrata wartości rynkowej pojazdu, mimo prawidłowego wykonania naprawy powypadkowej, może wystąpić w przypadku pojazdów o stosunkowo krótkim okresie użytkowania. Największa utrata wartości występuje w pierwszych latach eksploatacji pojazdu. Wielkość utraty wartości systematycznie spada i zanika około siódmego roku eksploatacji pojazdu. Istotny wpływ na wielkość utraty wartości pojazdu ma zakres oraz charakter uszkodzeń kolizyjnych. W tym obszarze ważne jest to czy uszkodzeniu uległy elementy konstrukcyjne szkieletu nadwozia np. podłużnice, wzmocnienia, elementy blaszane zgrzewane z konstrukcją nadwozia, czy np. tylko elementy przykręcane lub wyposażenie nadwozia typu lampy, zderzaki itp. Można się spodziewać, iż im większy jest zakres uszkodzeń, tym większy jest ubytek wartości rynkowej pojazdu. Oczywiście, im wyższa jest wartość pojazdu przed wypadkiem, tym wyższy będzie również ubytek wartości.

Do uzyskania odszkodowania konieczne jest zgłoszenie roszczenia o zapłatę odszkodowanie z tytułu ubytku wartości rynkowej pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel nie wypłacił odszkodowania lub poszkodowany uważa, iż ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie warto odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela i konsekwentnie domagać się zapłaty pełnego odszkodowania. Warto również skorzystać z pomocy radcy prawnego doświadczonego w sporach ubezpieczeniowych, który będzie reprezentował osobę poszkodowaną w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem, a następnie w ewentualnym sporze sądowym.