Kwestię zmniejszenia odszkodowania w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody reguluje art. art 362 kodeksu cywilnego: „Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.”

Pani Ewa podróżowała autobusem komunikacji miejskiej. W autobusie nie było tłoku. Pani Ewa po skasowaniu biletu zajęła miejsce siedzące. Autobus zbliżał się do przystanku na którym Pani Ewa zamierzał wysiąść. Kilkaset metrów przed przystankiem pasażerka wstała, podeszła do drzwi w środkowej części pojazdu i trzymając się uchwytu oczekiwała na wjazd na przystanek. W tym czasie kierowca autobusu gwałtownie zahamował. Siła bezwładności była tak duża, że Pani Ewa puściła uchwyt i przewróciła się na podłogę autobusu. Wskutek uderzenia w elementy wyposażenia autobusu Pani Ewa doznała obrażeń ciała, w tym złamania prawej ręki.

Poszkodowana uznając, iż przyczyną jej przewrócenia i doznania urazów ciała było gwałtowne hamowanie autobusu postanowiła dochodzić odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza autobusu. Zawiadomiła ubezpieczyciela posiadacza autobusu o powstaniu szkody na jej osobie i zażądała zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz pokrycia kosztów leczenia powypadkowego.

Ubezpieczyciel przyjął zawiadomienie o szkodzie i poinformował jakie informacje i dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń. Pani Ewa przesłała ubezpieczycielowi szczegółowy opis okoliczności powstania wypadku, dokumentację medyczną z leczenia powypadkowego oraz pozostałe wymagane dokumenty i oczekiwała na zapłatę odszkodowania.

Ubezpieczyciel rozpatrzył sprawę i przekazał poszkodowanej swoją decyzję w sprawie odszkodowania. Ubezpieczyciel stwierdził, iż doznane obrażenia ciała uzasadniają określenie odszkodowania w łącznej kwocie (……) obejmującej zadośćuczynienie za krzywdę oraz zwrot kosztów poniesionych na leczenie.

Równocześnie ubezpieczyciel poinformował, iż wyliczone odszkodowanie zostanie obniżone o 50% ponieważ poszkodowana przyczyniła się do powstania szkody. Zdaniem ubezpieczyciela Pani Ewa nie zachowała należytej ostrożności, gdyż stała w sytuacji gdy były wolne miejsca siedzące i zbyt słabo trzymała się uchwytów.

Pani Ewa uznała taka ocenę jej zachowania za całkowicie chybioną. Jej zdaniem przygotowując się do opuszczenia autobusu na najbliższym przystanku miała prawo stać trzymając się uchwytu do tego przeznaczonego. Pani Ewa jest przekonana, iż zachowywała się ostrożnie i nie naruszyła przepisów a przyczyną jej przewrócenia było gwałtowne hamowanie autobusu. Poszkodowana odrzuciła również sugestię, iż niedostatecznie trzymała się uchwytu, gdyż faktycznie trzymała się uchwytu w granicach swoich fizycznych możliwości i nie ponosi winy za to, że ujawniona w czasie gwałtownego hamowania siła bezwładności ją pokonała. W świetle art. 362 kc przyczynienie osoby poszkodowanej do powstania szkody winno być odpowiednie do stopnia jej winy. Natomiast Pani Ewa uważa, iż nie dopuściła się zawinionego działania lub zaniechania pozostającego w związku przyczynowym ze szkodą.

Pani Ewa nie zaakceptowała stanowiska ubezpieczyciela w sprawie uznania jej przyczynia się do powstania szkody i postanowiła dochodzić roszczeń na drodze sądowej.

Odwołuj się.

Jeżeli poszkodowany uważa, iż ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie warto odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela i konsekwentnie domagać się zapłaty pełnego odszkodowania. Warto również skorzystać z pomocy radcy prawnego doświadczonego w sporach ubezpieczeniowych, który będzie reprezentował osobę poszkodowaną w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem, a następnie w ewentualnym sporze sądowym. Jeśli w związku z zaniżeniem odszkodowania potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej zapraszam kontaktu.